Peet erfrechtspecialist & familie advocaat B.V. (hierna: “het kantoor”) en haar medewerkers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Het kantoor gaat uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. Middels dit privacy statement wordt door het kantoor beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daarmee door het kantoor wordt omgegaan.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het kantoor verwerkt persoonsgegevens die door u zijn verstrekt als cliënt, relatie, leverancier of wederpartij van cliënten van het kantoor. Daarnaast verwerkt het kantoor ook persoonsgegevens die niet door uzelf zijn verstrekt, maar noodzakelijk zijn voor het instellen en onderbouwen van een rechtsvordering.

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die ter zake dienend zijn en ook noodzakelijk zijn voor een goede praktijkuitoefening. Het kantoor gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.

De persoonsgegevens die worden verwerkt, kunnen als volgt worden beschreven:

 • contactgegevens, zoals bijvoorbeeld voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, BSN-nummer, telefoonnummer, geslacht en nationaliteit;
 • persoonsgegevens die beschikbaar zijn via openbare bronnen of die zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt het kantoor, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door een derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartij of via openbare bronnen bekend zijn.

 • Grondslag verwerking persoonsgegevens

Het kantoor verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst van opdracht;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang;
 • de noodzaak om een vitaal belang van betrokkene(n) of van een derde te beschermen.
 • Doel verwerking persoonsgegevens

Het kantoor verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden. Deze doeleinden bestaan met name uit:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van gerechtelijke procedures;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Op grond van het vorenstaande kan het voorkomen dat het kantoor uw persoonsgegevens met derden moet delen. Dit kan noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier in het kader van een gerechtelijke procedure. Het kantoor deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Bij het delen van persoonsgegevens met derde partijen valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere partij namens en in opdracht van het kantoor. Daarnaast kan het kantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Door het kantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, een notaris of een andere ingeschakelde derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 • Bewaartermijn persoonsgegevens

Het kantoor bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Na afloop van de bewaartermijn zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

 • Beveiliging van persoonsgegevens

Het kantoor hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval het kantoor gebruik maakt van diensten van derde partijen (zoals een IT-leverancier), zal het kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 • Privacy rechten van betrokkene(n)

Een ieder heeft recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar info@peetadvocaat.nl. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het kantoor aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 • Aanpassing privacy statement

Het kantoor heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig onze website www.peetadvocaat.nl.

Dit privacy statement is vastgesteld op 29 december 2020.

De verwerkingsverantwoordelijke is Peet erfrechtspecialist & familie advocaat B.V., gevestigd aan de Hoogeveenenweg 100 te 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. Het kantoor is bereikbaar onder telefoonnummer 0180-820181 of via info@peetadvocaat.nl. Contactpersoon voor de AVG is mr. J.M. Peet.