1. Peet erfrechtspecialist & familie advocaat B.V. (“het kantoor”) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Het kantoor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 81012276.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die het kantoor en aan haar verbonden advocaten in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten.
 3. Uitsluitend het kantoor zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die het kantoor voor haar cliënten uitvoert, ook als een bepaalde aan het kantoor verbonden advocaat een bepaalde opdracht uitvoert. Zowel de advocaat die direct of indirect aandelen in het kantoor houdt als de advocaat die in dienst van het kantoor is, handelt uitsluitend namens het kantoor. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van het kantoor van toepassing.
 4. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor en aan haar verbonden advocaten en medewerkers wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van het kantoor in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van het kantoor en aan haar verbonden advocaten en medewerkers komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van het kantoor plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van het kantoor en aan haar verbonden advocaten en medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 12.500, –.
 5. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens het kantoor en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 6. Het kantoor is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. Het kantoor en aan haar verbonden advocaten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 7. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van het kantoor, vrijwaart de opdrachtgever het kantoor en aan haar verbonden advocaten en medewerkers voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.
 8. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van kantoor berekend op basis van een door het kantoor vastgesteld uurtarief, vermenigvuldigd met BTW. Het kantoor is gerechtigd haar uurtarieven en de opslag aan kantoorkosten periodiek aan te passen. Dit is ook bij lopende opdrachten met consumenten mogelijk, mits deze drie maanden voor de aanpassing met het kantoor gesloten zijn.
 9. Het kantoor brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, reis-, deurwaarders-, koeriers-, bezorg-, tolk- en vertaalkosten) bij de opdrachtgever in rekening.
 10. Indien het kantoor met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is het kantoor gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie.
 11. Het kantoor hanteert een betalingstermijn van veertien dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is het kantoor gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.
 12. Indien opdrachtgever nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.
 13. Indien de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is kantoor gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom.
 14. Het kantoor is gerechtigd dossierstukken uitsluitend in de vorm van een digitale kopie c.q. scan te behouden en gescande dossierstukken te vernietigen. Het kantoor is gerechtigd het dossier vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen. Indien de opdrachtgever een aan het kantoor afgegeven stuk in origineel wenst te behouden, dient deze dat bij de afgifte schriftelijk aan te geven. Het betreffende stuk dient onverwijld, maar uiterlijk drie maanden na het sluiten van het dossier te worden opgevraagd bij het kantoor.
 15. Op grond van de actuele wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens is beroepsmatig gebruik en verwerking van gegevens van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht(en) zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van deze gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met de opdrachtgever). De privacyverklaring van het kantoor wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
 16. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor is Nederlands recht van toepassing.
 17. Op alle tussen het kantoor als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is voorts de Kantoorklachtenregeling van het kantoor van toepassing. Deze Kantoorklachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
 18. Leidt eventuele interne klachtbehandeling niet tot een oplossing, dan zullen alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van het kantoor, inclusief declaratiegeschillen worden beslecht aan de hand van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van het kantoor om zich tot de rechter te wenden indien de opdrachtgever een eventueel declaratiegeschil niet binnen veertien dagen na tot betaling te zijn aangemaand bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Indien de opdrachtgever een consument is, beslist de Geschillencommissie bij wege van bindend advies, tenzij de opdrachtgever die consument is zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de advocaat tot de rechter wendt. Indien de opdrachtgever die consument is niet conform de bepalingen van voormeld Reglement het nog openstaande bedrag in depot stort bij de Geschillencommissie, zal arbitrage van toepassing zijn. Geschillen met zakelijke opdrachtgevers worden beslecht door arbitrage. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur wordt op verzoek toegezonden.
 19. De rechter te Rotterdam is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, behoudens wanneer de opdrachtgever die consument is zich hier binnen een maand nadat het kantoor zich op dit beding heeft beroepen tegen verzet.
 20. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend in geval van enig verschil met de tekst van de voorwaarden in een vreemde taal.